Acasă / SOCIAL / Activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş în perioada 01.01-31.08.2014

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş în perioada 01.01-31.08.2014

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş este serviciul de urgenţă profesionist constituit ca structură specializată destinată să execute măsuri de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi să funcţioneze ca o instituţie modernă, compatibilă cu instituţii similare din ţările membre ale Uniunii Europene, care să asigure punerea în aplicare la nivel judeţean a prevederilor legale din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.
Inspectoratul îşi îndeplineşte misiunile specifice într-o zonă de competenţă care cuprinde teritoriul judeţul Argeş, cu o suprafaţă de 6.826 km2, reprezentând 2,9% din teritoriul ţării, o populaţie de 643.960 locuitori, reprezentând 3% din numărul de locuitori ai ţării. Judeţul are în compunere, din punct de vedere administrativ, 3 municipii, 4 oraşe şi 95 comune cu 527 sate.
În zona de competenţă a inspectoratului se pot manifesta, cu o anumită frecvenţă, intensitate şi consecinţe, toate tipurile de risc: cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanşe, inundaţii, furtuni, incendii de pădure, secetă, îngheţ, secetă, poluări accidentale, incendii, accidente chimice sau nucleare, prăbuşiri de construcţii instalaţii sau amenajări, eşecul utilităţilor publice, căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, muniţie neexplodată, epidemii şi epizootii/zoonoze.OBIECTIVE STRATEGICE
1. Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă pentru creşterea siguranţei cetăţenilor printr-o abordare cuprinzătoare a managementului urgenţelor;
2. Modernizarea structurilor ISU Argeş;
3. Construirea capacităţii NAŢIUNII de a se stabiliza şi recupera în maxim 72 de ore de la producerea unui eveniment catastrofal;
4. Creşterea capacităţii ISU Argeş de a învăţa şi de a inova ca organizaţie;
5. Contribuţia ISU Argeş ca furnizor de asistenţă umanitară internaţională.
6. Implementarea Strategiei M.A.I. in domeniul protecţiei informaţiilor clasificate pentru perioada 2010-2014;
7. Asigurarea managementului activităţii de comunicare şi relaţii publice;
8. Activităţi concrete pe linia prevenirii actelor de corupţie;
9. Îndeplinirea obiectivelor legate de controlul managerial intern.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al activităţii desfăşurate la nivelul instituţiei noastre a urmărit eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane din judeţul Argeş.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
Inspecţia de prevenire
Activitatea de avizare, autorizare, acord de prevenire:
Au fost analizate şi propuse spre avizare:
– 5 Planuri de Evacuare;
– 10 înfiinţare sector de competenţă SPSU;
– 102 planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă
– au fost emise 6 ACORDURI pentru organizarea foc de artificii;
– 172 autorizări rute transport
Compartimentul Avizare – Autorizare a primit spre analiză un număr de 151 de cereri privind emiterea avizelor si autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă din care a eliberat 104 avize de securitate la incendiu, 44 de autorizaţii de securitate la incendiu şi 1 aviz de protecţie civilă.
– a întocmit 2 referate de respingere motivată pentru emiterea autorizaţiilor de securitate de incendiu şi 5 referate de respingere motivată pentru emiterea avizelor de securitate de incendiu.
– a primit spre verificare un număr total de 421 solicitări
Activitatea de control de prevenire:
În primele 8 luni ale anului 2014, Inspecţia de Prevenire a executat un număr de 1.430 controale, în care s-au constatat 5335 de încălcări ale actelor normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor si protecţie civila, iar pe timpul controalelor s-au înlăturat operativ 646. S-au stabilit 3291 de sancţiuni contravenţionale constând în 470 amenzi contravenţionale în cuantum de 286.800 lei şi 2.821 avertismente. Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale complementare respectiv retragerea avizului/autorizaţiei p.s.i. sau propunerea pentru întreruperea funcţionării din cauza nerespectării prevederilor legale in domeniul apărării împotriva incendiilor.

Cele 1430 de controale s-au executat la:
• 68 de localităţi;
• 918 controale la instituţii;
• 441 controale la operatori economici;
• 4 controale la obiective supuse activităţilor care prezintă pericole de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase;
De asemenea:
 S-au organizat şi participat în lunile aprilie, mai şi iunie în cadrul a 185 de comisii tehnice de evaluare pagube în baza rapoartelor operative primite de la localităţi sau la ordinul prefectului;
 S-au verificat 28 de petiţii in domeniul apărării împotriva incendiilor si 26 petiţii in domeniul protecţiei civile;
 Au fost monitorizate 23 transporturi speciale;
 Au fost executate 12 misiuni asanare muniţie rămasa neexplodata si 1 misiune de distrugere a acestora;
 A fost executată o misiune în Orăştie (tabără instrucţie CBRN) în perioada 01-06.06.ac

Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate:
– S-a oferit asistenţă tehnică de specialitate pentru constituirea serviciului privat pentru situaţii de urgenta la 4 societăţi comerciale şi la Muzeul Viticulturii şi pomiculturii (07.05.2014);
– În data de 12.05.2014 s-a acordat asistenta tehnică de specialitate Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din localităţile dispuse în zone cu pericol de inundaţie (Valea Argeşului; Valea Topologului; Bratia; Valea Râul Târgului; Bradu – Ştefan cel Mare; Valea Vâlsanului; Râul Doamnei; Valea Dâmboviţei);
Activitatea de informare preventivă:
În primele 8 luni ale anului 2014 cele mai importante activităţi de informare desfăşurate au fost următoarele:
 Promovarea în mass-media şi pe timpul desfăşurării activităţilor de prevenire în luna februarie a numărului unic de urgenţă 112;
 Derularea ca parte activă în cadrul Protocolului încheiat între MAI şi MEC a Programului şcolar,,ŞCOALA ALTFEL – SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” în perioada 07 – 11.04.2014, prin organizarea activităţilor „porţi deschise” la I.S.U. Argeş şi desfăşurării acţiunilor de informare preventivă în unităţile de învăţământ.
 Participarea în cadrul acţiunilor dedicate ediţiei a XXXVII-a a Simfoniei Lalelelor, în perioada 11-13.04.2014, municipiul Piteşti – cu un punct de informare preventivă.
 Derularea unor activităţi pentru promovarea zilei de MARŢI 13 mai 2014 – Ziua Informării Preventive în România, prin organizarea porţilor deschise la I.S.U. Argeş (289 persoane), desfăşurării acţiunilor de informare preventivă în diferite instituţii (559 persoane ) şi a punctelor de informare preventivă de către şefii SVSU din judeţ în sediul primăriilor (3295 cetăţeni).
 De asemenea derularea unor activităţi pentru promovarea zilei de 1 IUNIE – Ziua Internaţională a Copilului – porţi deschise în ziua de 30 mai 2014.
 Am desfăşurat acţiuni în sprijinul Campaniei „Să ne pregătim de vacanţa de vară” 2014, precum prin distribuirea către şcoli şi populaţie a materialelor informative privind sezonul estival: „Recomandări pentru o vacanţă în siguranţă”, „Prevenirea incendiilor de vegetaţie”, „Protejaţi pădurea”.

Activitatea de pregătire în domeniu a autorităţilor şi a populaţiei:
În primele 8 luni ale anului 2014, s-au desfăşurat următoarele activităţi de pregătire a personalului de conducere şi de specialitate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş printre care enumerăm:
• 1 instructaj anual cu arhitecţii, proiectanţii si verificatorii de proiecte din judeţ (februarie);
• 1 instructaj de pregătire cu personalul din componenta preventivă din Direcţia Silvică Argeş (s-au executat suplimentar instructaje cu personalul silvic, cu personalul deţinător de terenuri agricole limitrofe zonelor împădurite, operatori economici care au ca domeniu de activitate exploatarea forestiera-prelucrarea primară a lemnului, reprezentanţi APIA, Garda Naţionala de Mediu, ITRSV) (februarie);
• 1 instructaj de pregătire cu preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă (martie);
• 1 instructaj de pregătire anual cu şefii centrelor operative cu activitate temporară de la comune (martie);
• 1 convocare de pregătire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară de la municipii si oraşe (martie);
• 1 convocarea de pregătire cu conducătorii operatorilor economici sursă de risc (aprilie);
• 2 convocări de pregătire cu şefii Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Argeş (martie şi iulie);
• 1 instructaj de pregătire cu şefii centrelor de colectare fier vechi din judeţ (iunie);
• 1 curs de pregătire, desfăşurat în localitatea Aninoasa cu specialiştii din compartimentele de prevenire din cadrul SVSU: Aninoasa, Vlădeşti, Bălileşti, Berevoieşti, Godeni, unde au participat un număr de 41 persoane (aprilie).
• 2 instructaje de pregătire cu şefii centrelor operative cu activitate temporară de la municipii si oraşe (martie, respectiv iunie);
• 8 şedinţe de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (lunar);
• 20 exerciţii de alarmare publică;

• Referitor la concursurile desfăşurate cu serviciile voluntare si private pentru situaţii de urgenta, în data de 05.06.2014 în municipiul Câmpulung Muscel, pe stadionul Municipal s-au desfăşurat Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – faza judeţeană unde au participat un număr de 67 SVSU si 21 SPSU.
– la servicii private pentru situaţii de urgenţă locul I a fost obţinut de SPSU al S.C. Falck Fire Services S.R.L. Pitesti.
• În data de 08.05.2014 s-a desfăşurat faza judeţeană a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” în municipiul Piteşti pe Stadionul Ştrand. După parcurgerea celor 3 probe de concurs locurile I au fost ocupate de :
A. Băieţi
Nr. Crt. Unitatea Şcolară Locul Puncte
1. Şcoala Generală „Basarab I” Curtea de Argeş I 1119
B. Fete
Nr. Crt. Unitatea Şcolară Locul Puncte
1. Şcoala Generală „Basarab I” Curtea de Argeş I 1104

In data de 09.05.2014 s-a desfăşurat faza judeţeană a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” în municipiul Piteşti pe Stadionul Ştrand. După parcurgerea probelor de concurs locurile I au fost ocupate de :

A. Liceu
Nr. crt. Unitatea Şcolară Locul Puncte
1. Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş I 98

B. Gimnaziu
Nr. crt. Unitatea Şcolară Locul Puncte
1. Şcoala Generală „Basarab I” Curtea de Argeş I 97

Activitatea de Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive
Personalul compartimentului de Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive a desfăşurat următoarele activităţi specifice, în principal :
 Gestionarea şi distribuirea materiale informative pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor privind Campaniile Naţionale de Informare Preventivă F.O.C. „Flăcările omoară copii” şi R.I.S.C ,,Siguranţa NU e un joc de noroc!” cu ocazia controalelor şi acţiunilor de informare preventivă desfăşurate de cadrele inspecţiei de prevenire.
 Tipărirea de materiale educativ informative cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş, astfel: 3000 de afişe cu tematică de protecţie civilă (Alunecări de teren, Inundaţii, Cutremur) şi prevenirea incendiilor (Secerişul, Apel de urgenţă 112, Incendiu la fondul forestier) şi 4000 de flyere (Protejează-ţi familia şi locuinţa!, Primăvara curăţam locuinţa de improvizaţii).

ANALIZĂ, EVALUARE, COORDONARE INTERVENŢIE

Centrul Operaţional a avut ca principală misiune coordonarea unitară şi permanentă a activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă produse la nivelul zonei de competenţă a inspectoratului, precum şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, Centrul Operaţional a colaborat cu structurile deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene cu atribuţii în asigurarea managementului în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În perioada 01.01-31.08.2014, inspectoratul, inclusiv SVSU/SPSU/SPSU-SC) a fost solicitat pentru a interveni la 7137 evenimente (în medie 29,37 pe zi), din care: 1342 acţiuni situaţii de urgenţă şi 5793 acţiuni SMURD.
Privind dinamica situaţiilor de urgenţă în perioada analizată, aceasta se prezintă astfel:

S-au desfăşurat: 7137 evenimente (în medie 29,37 pe zi), astfel:

– 1342 acţiuni situaţii de urgenţă, din care:
 1099 intervenţii situaţii de urgenţă;
 251 incendii;
 110 incendii de vegetaţie;
 581 alte situaţii de urgenţă;
 134 alte intervenţii;
 3 protecţia mediului;
 20 salvări animale;
 130 asigurare/supraveghere;
 31 întors din drum;
 40 deplasare fără intervenţie;
 42 alerte false;
– 5793 acţiuni SMURD, din care:
 5462 intervenţii SMURD;
 4956 asistenţă medicală de urgenţă;
 19 descarcerare;
 411 asistenţă persoane;
 75 alte situaţii de urgenţă;
 1 alte intervenţii.
 67 întors din drum;
 195 deplasare fără intervenţie;
 71 alerte false;
În perioada 01.01.-31.08.2014 s-au înregistrat 1099 intervenţii la situaţii de urgenţă, constatându-se o creştere cu 40,17% faţă de cele 784 acţiuni situaţii de urgenţă înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2013.
În perioada 01.01.-31.08.2014 s-au înregistrat 5795 acţiuni SMURD (în medie 24/zi), constatându-se o scădere cu 2,94% faţă de cele 5971 acţiuni SMURD înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2013.

Analiza statistică privind incendiile

În perioada 01.01-31.08.2014 s-au înregistrat 251 incendii (în medie 1,03/zi), în scădere cu 5,28% faţă de cele 265 incendii produse în aceeaşi perioadă a anului 2013.
În perioada 01.01.-31.08.2014 s-au înregistrat 188 incendii la locuinţe, constatându-se o scădere faţă de cele 210 incendii înregistrate în primele 8 luni ale anului 2013.
Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost, în această perioadă, de 47,13 km/h.
Numărul incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 175.
Pe timpul intervenţiilor au fost înregistrate 31 de victime: 3 decedaţi adulţi şi 28 răniţi adulţi la incendii, în scădere cu 19,35% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, când au fost înregistrate 37 victime (4 decedaţi/33 răniţi).
Pe timpul intervenţiilor (fără SMURD) au fost salvate 183 persoane (163 adulţi/20 copii), în creştere cu 69,64% faţă de cele 55 persoane salvate pe timpul intervenţiilor în aceeaşi perioadă a anului 2013 (48 adulţi/7 copii ), fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare totală de 45 059 720 lei.
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 12,36 minute, faţă de 12,25 în aceeaşi perioadă a anului 2013, iar timpul mediu de intervenţie la incendii de 77 minute în 2014, faţă de 72,36 în 2013.

Cauze de incendiu
Cele mai multe incendii în primele 8 luni ale anului 2014 au fost generate de: instalaţii electrice defecte (5,99%), coş, burlan de fum defect sau necurăţat (4,75%), cenuşă, jar, scântei de la sistemele de încălzire (1,23%), focul deschis (4,49%), acţiune intenţionata (8,19%).

Analiza statistică privind incendiile de vegetaţie şi altele:
În această perioadă inspectoratul (inclusiv SVSU/SPSU/SPSU-SC) a fost solicitat pentru a interveni la 110 incendii de vegetaţie, în scădere cu 76,36 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, când s-au produs 194 incendii de vegetaţie.
De menţionat este faptul că în majoritatea cazurilor, aceste incendii de vegetaţie au fost provocate de folosirea focului deschis, de către cetăţeni, pentru igienizarea terenurilor agricole sau păşunilor de vegetaţie uscată, fără respectarea prevederilor legale prin folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Alte situaţii de urgenţă
În perioada 01.01-31.08.2014 s-au înregistrat 581 intervenţii la alte situaţii de urgenţă, în creştere cu 56,79% faţă de cele 251 intervenţii produse în aceeaşi perioadă a anului 2013.
Cele 581 alte situaţii de urgenţă le-a constituit intervenţia pentru înlăturarea efectelor negative produse de acestea, astfel:
– 4 alunecări de teren;
– 389 inundaţii şi fenomene meteo periculoase;
– 130 evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă;
– 12 misiuni pirotehnice;
– 46 sprijin tehnic de protecţie: supravegherea conductelor de gaze fisurate, a scurgerilor de combustibili, a substanţelor periculoase ce pot genera evenimente;

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU/SPSU/SPSU-SC) au acţionat, singure la 73 intervenţii: 9 incendii, 46 alte situaţii de urgenţă, 4 alte intervenţii, 5 salvare animale.

Analiza statistică a intervenţiilor SMURD
În perioada 01.01.-31.08.2014 s-au înregistrat 5795 acţiuni SMURD (în medie 24/zi), constatându-se o scădere cu 2,94% faţă de cele 5971 acţiuni SMURD înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2013.

SMURD a intervenit în 5462 cazuri comparativ cu cele 5626 cazuri în primele 8 luni ale anului 2013,
Au fost asistate 5593 persoane (5242 adulţi şi 351 copii), astfel:
– la asistenţă medicală de urgenţă: 4778 adulţi şi 338 copii;
– la descarcerare: 31 adulţi;
– la asistenţă persoane: 423 adulţi şi 10 copii;
– la alte situaţii de urgenţă: 10 adulţi şi 3 copii

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile SMURD a fost de 10,38 minute în 2014, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 42,50 minute în scădere faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului 2013.

Premergător şi pe timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase (ninsori, viscol şi intensificări ale vântului) manifestate pe raza judeţului Argeş, în lunile Ianuarie – februarie, respectiv pe timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase generate de precipitaţii abundente şi intensificări ale vântului din lunile aprilie-mai şi iulie inspectoratul a desfăşurat o serie de activităţi specifice.

Personalul din Centrul Operaţional a participat direct la acţiunile de coordonare a intervenţiilor, de la faţa locului şi din dispecerat în cadrul Grupelor operative judeţene, asigurând cooperarea cu celelalte forţe participante (MAp, IJJ, IJP, DN, DJ, CEZ, ABAAV), respectiv asigurarea fluxului informaţional decizional cu eşaloanele superioare.

PREGĂTIREA PENTRU INTERVENŢIE
În primele 8 luni ale anului 2014, pregătirea personalului operativ din structurile de intervenţie s-a desfăşurat prin executarea de exerciţii (în limita fondurilor alocate), documentare în localităţi în vederea întocmirii fişelor operative conform procedurii emise de către Centrul operaţional, prezentări şi studii de caz privind intervenţiile desfăşurate, respectiv desfăşurarea activităţilor de pregătire continuă, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Participarea la cursuri/misiuni/concursuri
– participarea lotului inspectoratului (7 subofiţeri sub coordonarea asistentului medical principal), la faza zonală a Competiţiei naţionale de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat, desfăşurat în perioada 04-06.06.2013, la ISU Dolj;
– constituirea lotului de concurs al inspectoratului în vederea participării în perioada 30.07.-01.08.2014 la faza zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă organizate de ISUJ Brăila;
– participarea în perioadele 12-23.05.2014, respectiv 16-27.06.2014 a 6 subofiţeri (3-Det Câmpulung-Muscel/3 – Det. Bradu) la Cursurile de pregătire şi examinare în vederea dobândirii titlului „Specialist de clasă alpinist – intervenţie”;
– raportarea propunerilor privind participarea a 2 subofiţeri în perioada 25-29.08.2014, la Centrul de Pregătire a personalului navigant din cadrul Gărzii de coastă Constanţa – ISUJ Tulcea, în vederea atestării în funcţia de conducător ambarcaţiune.
– participarea în perioada 22-28.02.2014 a unui ofiţer din cadrul Centrului Operaţional la cursul de experţi tehnici în domeniul mecanismului european de protecţia civilă, prin intermediul IGSU, în localitatea Revinge, Suedia;

Activităţi pe linia creşterii capacităţii de răspuns în situații de urgență
– actualizarea timpilor de răspuns la situaţii de urgenţă în localităţile din zona de competenţă a ISU Argeş;
– operaţionalizarea în luna martie a echipajului TIM (terapie intensivă mobilă) tip „C1” in mun. Piteşti, încadrat cu medic, asistent şi 2 paramedici;
– începerea procedurilor specifice în vederea înfiinţării Punctului de lucru Rociu.

SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT

În anul 2014, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a transmis prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 121 avertizări/atenţionări/informări meteorologice. Transmiterea mesajelor de înştiinţare a avertizărilor/atenţionărilor s-a executat atât prin fax cât şi prin sistemul de avertizare prin S.M.S. al S.T.S.
S-au organizat şi desfăşurat 14 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

 Au fost constituite 185 comisii mixte de specialişti care s-au deplasat în teren pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase.
S-au întocmit 3 rapoarte de sinteză după cum urmează:
– Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Argeş în perioada 6-8 martie
– Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Argeş în perioada 16-25 aprilie şi 4-6 mai 2014.
– Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Argeş în perioada 13 – 17 mai 2014 de către Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi de poluări accidentale.
– A fost întocmită o situaţia centralizatoare cu privire la pagubele produse în perioada ianuarie – februarie şi aprilie – mai 2014 pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pe baza datelor furnizate de la instituţiile cu responsabilităţi.

PLANIFICARE MISIUNI

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al Argeş în perioada campaniei electorale şi pe timpul alegerilor a îndeplinit misiuni de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe timpul acţiunilor electorale organizate de partidele politice. De asemenea pentru respectarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, inspecţia de prevenire împreună cu SVSU au organizat şi controlat sediul a două birouri electorale judeţene şi un număr de 518 + 518 secţii de votare organizate în judeţul Argeş pentru membrii din România în Parlamentul European şi alegeri locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Argeş.
Inspectoratului, i-a revenit misiunea de a asigura cu efective proprii protecţia la un număr de 164 secţii de votare pentru alegerile Parlamentului European şi un număr de 165 secţii de vot pentru preşedintele Consiliului Judeţean Argeş având în vedere permanent îndeplinirea misiunilor curente de intervenţie la situaţiile de urgenţă în zona de competenţă.

Implicarea efectivelor în îndeplinirea misiunilor şi performanţele înregistrate. ISU Argeş, prin identificarea şi eliminarea la timp a cauzelor de incendiu şi organizarea ireproşabilă a misiunilor au determinat desfăşurarea procesului electoral fără evenimente la secţiile de votare şi executarea ireproşabilă a misiunilor curente la care unitatea este permanent angrenată. Pe timpul desfăşurării procesului electoral unitatea nu a înregistrat nici un incident care să afecteze procesul de votare.
Echipa de îndrumare şi control a ministerului, la evaluarea finală executată în comun cu toate instituţiile angrenate în sistemul de cooperare a apreciat pozitiv eforturile depuse şi profesionalismul cu care ISU Argeş a răspuns la ordinele primite, conştienţi fiind de particularitatea sarcinilor încredinţate care nu se încadrează în spectrul misiunilor specifice unităţii.

CENTRUL DE FORMARE ŞI PREGĂTIRE ÎN DESCARCERARE șI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ

În perioada analizată au fost pregătite în cadrul Cursului de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoaştere a tehnicilor de descarcerare şi a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajelor de prim ajutor calificat organizat la Centrul De Formare Şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă două serii de cursanţi, un număr total de 19 cursanţi astfel :

– Seria 04 formată dintr-un număr de 10 cursanţi, curs desfăşurat în perioada 10.02.2014-14.02.2014;
Toţi cursanţii au fost declaraţi “Admis”.

– Seria 05 formată dintr-un număr de 9 cursanţi, curs desfăşurat în perioada 17.03.2014-21.03.2014;
Toţi cursanţii au fost declaraţi “Admis”.

În săptămâna 07-11.04.2014 s-au desfăşurat activităţile organizate cu prilejul programului şcolar ,,Şcoala Altfel”, astfel la nivelul Centrului de Formare au avut loc în data de 08 şi 09.04.2014 vizite ale elevilor din Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu”, un număr de total de 102 elevi şi cadre didactice.
JURIDIC șI CONTENCIOS
În anul 2014, Compartimentul Juridic şi Contencios a desfăşurat următoarele activităţi principale:
În domeniul reprezentării:
A reprezentat şi apărat interesele inspectoratului, inspectoratului general şi ministerului afacerilor interne, în faţa instanţelor judecătoreşti în 27 dosare, după cum urmează:
– contencios administrativ ……………………………………… 11, din care:
– anulare act administrativ ………….……………….… 11;
– 11 cauze au ca obiect anularea ordinele inspectorului şef privind trecerea în rezervă a unor cadre, reprezentare pentru I.S.U. Argeş, iar în 3 cauze reprezentarea fiind asigurată reprezentarea şi pentru I.G.S.U.;
– penal ……………………….………………………………………… 1 (parte civilă);
– plângere contravenţională ………………………………………… 2;

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

Prin sprijinului financiar primit de la Consiliului Judeţean Argeş s-au achiziţionat şi dat spre folosinţă următoarele bunuri : cască de protecţie cu vizor = 25 buc., mănuşi de protecţie = 40 per., mască pentru protecţie pentru aparatul de respirat = 48 buc., supapă mască şi furtun de aer pentru aparat de respirat = 10 / 10 buc., ţeavă refulare cu mâner = 40 buc., lenjerie pentru pat = 30 set., racorduri fixe tip C=12 buc, filtre de aer, bujii si ulei de motor=13 buc pentru motopompele transportabile manuale cu proceduri de intervenţie ISU 01, ISU 02 şi ISU 04 = 700 buc.

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ;
Unitatea a accesat fonduri europene în anul 2014 si va fi beneficiara a 2 autospeciale de lucru cu apă şi spumă de capacitate de 7000 litri respectiv 9000 litri, autospeciale ce vor fi achiziţionate în luna decembrie 2014 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” în cadrul, proiectului bugetat din fonduri structurale, aflat în derulare pentru „Achiziţii de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea Sud Muntenia” – etapa a II-a.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
Gestionarea resurselor umane
În anul 2014, activitatea de gestionare şi evidenţă a resursei umane s-a desfăşurat astfel:
Activitatea de ocupare a posturilor vacante: s-a desfăşurat conform prevederilor legale în vigoare. În prezent statul de organizare al unităţii este încadrat în proporţie de 98,94% (96,72% la ofiţeri; 91,66% la maiştri militari; 99,35% la subofiţeri; 50% la funcţionari publici, 100% la personalul contractual).
Unitatea dispune de un colectiv de cadre care să-i permită îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor şi misiunilor încredinţate, vârsta medie fiind de 35,88 ani (38,08 la ofiţeri, 37,82 la maiştrii militari, 34,66 la subofiţeri, 54 la funcţionari publici, 36,55 la personal contractual).
Sunt suspendaţi (concediul fără plată): 1 ofiţer şi un subofiţer.

Situaţia privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în cadrul instituţiilor militare de învăţământ se prezintă după cum urmează:
– candidaţi înscrişi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ: 46, din care:
o 21 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – fiind declaraţi admişi 6 dintre aceştia;
o 18 pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – concursul este în desfăşurare în această perioadă;
o 3 Academia Forţelor Terestre – fiind declarat admis 1 dintre aceştia;
o 2 Academia Tehnică Militară – fiind declaraţi admişi ambii;
o 2 Şcoala Militară de maiştrii militari şi subofiţeri ,,Basarab I”;

Situaţia recompenselor acordate şi a sancţiunilor aplicate:
Personalului unităţii i-au fost acordate în anul 2014 un număr de 41 recompense din care: 7 la ofiţeri, 1 la maiştrii militari şi 33 la subofiţeri.
Recompensele au reprezentat: citare prin ordin 6 ofiţeri, 32 subofiţeri, înaintare în grad înainte de termen 1 m.m. şi 1 subofiţeri şi o mulţumire scrisă 1 ofiţer.
În aceeaşi perioadă, personalului unităţii i-au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni disciplinare astfel: avertisment- 2 subofiţeri.
– 1 pentru ,,Neglijenţă şi superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”;
– 1 pentru ,,Încălcarea normelor de conduită militară în unitate”;
PREGĂTIREA CONTINUĂ A CADRELOR
Obiectivul general al pregătiri continue în anul 2014 l-a constituit specializarea, aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru a îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin I.G.S.U.
Prin parcurgerea planului de pregătire de specialitate a personalului unităţii stabilit pentru anul 2014 prin studiu individual, convocări lunare, educaţie fizică şi alte forme practic-aplicative, cât şi pe locul de muncă s-a asigurat perfecţionarea pregătirii personalului. Pregătirea organizată în cadrul Inspectoratului s-a desfăşurat prin programe, pe categorii de pregătire, activităţi de îndrumare şi tutelă profesională.
De asemenea s-au organizat şi planificat următoarele cursuri:
 curs pentru iniţierea în carieră specialitatea ,,pompieri / protecţie civilă” – 5 subofiţeri;
 curs de pregătire în vederea obţinerii titlului ,,Specialist de clasă alpinist-intervenţie” – 6 subofiţeri;
 curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, decarcerare şi operaţiuni de savare – 6 subofiţeri;
 curs de specializare ,,Monitorizare şi administrare reţele” – 1 ofiţer;
 curs de perfecţionare în specialitatea Protecţia mediului – 1 subofiţer;
 curs de perfecţionare – specialitatea Gestionarea, păstratrea şi manipularea armamentului, muniţiei şi tehnicii speciale – 1 maistru militar;
 curs de specializare în Cercetarea şi stabilirea cauzelor de incendiu – 2 ofiţeri;
 examen de carieră în vederea obţinerii gradului de plutonier adjutant pentru un număr de – 35 subofiţeri;
 programul autorizat ANC ,,Manager proiect” – 1 ofiţer;
 sesiunea de pregătire cu subofiţerii pirotehnicieni încadraţi în echipele de intervenţie şi susţinerea testării anuale pe linie de specialitate – 4 subofiţeri;
 curs de formatori pentru acordarea primului ajutor calificat privind efectuerea procedurilor de descarcerare şi operaţiuni de savare – 1 subofiţer;
 curs de specializare în ocupaţia ,,maistru instructor” – 1 subofiţer;
 curs pentru dezvoltarea carierei ,,Analiză G.I.S.” – 1 ofiţer.

Pe linia educaţiei fizice
Pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică a personalului de la sediul inspectoratului, au fost menţinute în vigoare acordurile de parteneriat încheiate în anii anteriori cu Grupul Şcolar Industrial de Construcţii nr. 2 şi Colegiul Naţional Liceal „Alexandru Odobescu” din Piteşti care pun la dispoziţia cadrelor sălile de sport, şi cu Bazinul Olimpic din Piteşti care asigură sala de forţă, bazin, saună.
S-a realizat evaluarea individuală la educaţie fizică pe semestrul I (verificare, apreciere, notare, calculul mediei şi calificativului anual) şi s-au întocmit evidenţele specifice, pentru categoria de solicitare fizică accentuată. Din analiza rezultatelor rezultă că la momentul evaluării nu a existat personal care să nu îndeplinească baremele.
Pe linia activităţilor sportive:

Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş a participat la 3 competiţii – etapă judeţeană/unitate, 2 competiţii – etapă interjudeţeană, 1 competiţie – finală pe I.G.S.U./A.S.P.R. şi 1 competiţie – finală pe M.A.I., remarcându-se prin rezultate deosebite, promovând astfel imaginea unităţii şi a I.G.S.U. Totodată, menţionăm că în perioada 01.07. – 04.07.2014 s-a desfăşurat la Piteşti, Campionatul de Înot al M.A.I. unde, unitatea noastră a contribuit la buna organizare şi desfăşurare a competiţiei.
UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE
În perioada 01.01-31.08.2014 activitatea financiar-contabilă a fost caracterizată de adaptarea continuă a acesteia la modificările legislative, la diversitatea şi complexitatea problemelor care trebuiau rezolvate, resursele financiare fiind puse la dispoziţie de către ordonatorul secundar, de regulă în limita solicitărilor, în funcţie de indicatorii aprobaţi.
Execuţia bugetului de cheltuieli din credite bugetare pentru perioada analizată este de 100%.
Având în vedere nivelul scăzut al plafoanelor bugetare aprobate, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, fără sincope, s-a urmărit în continuare, respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate ale operaţiunilor economico-financiare, cât şi modul în care au fost angajate, lichidate,ordonanţate şi efectuate plăţile.
Fondurile au fost direcţionate în special pentru achitarea drepturilor de personal aferente numărului maxim de indicatori aflaţi în finanţare in prezent, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor minime de întreţinere şi funcţionare.
Achiziţiile de bunuri şi servicii, s-au desfăşurat conform programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014, caracterizându-se printr-o atentă şi judicioasă folosire a resurselor disponibile.
Bunurile materiale, serviciile şi lucrările pentru asigurarea suportului logistic al unităţii au fost achiziţionate prin cumpărare directă de la sediul furnizorilor cât şi prin intermediul SEAP folosind cataloagele cu produse şi preţuri postate de operatorii economici de profil, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi în limita fondurilor bugetare alocate pentru această perioadă..
Începând cu anul 2009, autoritatea contractantă (I.S.U. Argeş) are obligaţia legală de a utiliza mijloacele electronice (SEAP) pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului iar nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
I.S.U. Argeş, prin compartimentul intern specializat de Achiziţii publice, a realizat un procent de aproximativ 93%, faţă de 92 % similar an 2013 şi 94 % similar anul 2012.

Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto RCA pentru anul 2014 sunt achitate conform Contractului încheiat cu Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A..
S-a urmărit informarea corectă şi oportună atât a publicului intern, cât şi a celui extern prin actualizarea permanentă a paginii de Internet a inspectoratului (www.isuarges.ro). Prin intermediul site-ului au fost diseminate următoarele informaţii: buletinele informative, comunicatele de presă, precum şi informaţiile de interes public conform legii 544 din 2001.
Activităţile din cadrul compartimentului Informare şi Relaţii Publice au urmărit astfel asigurarea unui cadru comunicaţional – transparent, deschis, coerent, corect, credibil şi eficient– pentru consolidarea încrederii populaţiei în ISUJ în special, în MAI în general, care să conducă la o percepţie publică realistă asupra activităţii acestei instituţii şi a structurilor sale componente în serviciul comunităţii şi al cetăţeanului. În scopul informării populaţiei cu privire la activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a consecinţelor negative ale nerespectării acestora, au fost transmise, zilnic materiale de presă către mass-media locală.
Mass-media locală a difuzat un număr de 1020 articole în presa scrisă şi on-line, 652 prin posturile de radio şi 821 prin posturile de televiziune.
Numărul total al articolelor ce au vizat activitatea inspectoratului apărute în mass-media locale s-a ridicat, în această perioadă, la 2493.
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice a întocmit şi dat spre publicare un număr de 213 buletine şi ştiri de presă şi 37 comunicate.
S-au înregistrat şi aprobat un număr de 19 cereri de acreditare pentru anul 2014, din partea jurnaliştilor din presa locală şi naţională.
Au fost difuzate către presă mesaje, măsuri de prevenire dar şi moduri de comportare în diferite situaţii de urgenţă, au fost evidenţiate activităţile desfăşurate de către structurile de intervenţie, activităţile personalului Inspecţiei de Prevenire precum şi al Protecţiei Civile. De asemenea, au fost mediatizate performanţele şi meritele cadrelor care s-au remarcat în activitatea profesională, sportivă sau culturală.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Filarmonica Pitești

De Simfonia Lalelelor, Iana Novac și Distinto, concert vocal-simfonic extraordinar

Filarmonica Pitești organizează joi, 18 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar