Acasă / SOCIAL / Noul Codul Penal la Codul Muncii

Noul Codul Penal la Codul Muncii

Incepând cu data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul Cod Penal, respectiv Legea nr. 286/2009, precum şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a acestuia.

„Actele normative precizate au impact şi asupra unor dispoziţii legale penale aplicabile domeniilor noastre de competenţă, respectiv domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă, după cum urmează:
Domeniul RM
A.Codul Muncii, respectiv cap. V-Răspunderea penală:
-art. 261-abrogat de pct. 1 al art. 127 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 287 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Codul penal, conform cărora nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune iar; acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
-art. 262-abrogat de pct. 1 al art. 127 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 287 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Codul penal, conform cărora nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune iar; acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
-art. 263-abrogat de pct. 1 al art. 127 din Legea nr. 187/2012.
-art. 264-modificat de pct. 2 al art. 127 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014, acest articol va avea următorul cuprins:
„Art. 264. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, spaţii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseşte în realizarea activităţii lui profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.
(4) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.”
-art. 265- modificat de pct. 3 al art. 127 din Legea nr. 187/2012. Începând cu data de 01.02.2014, acest articol va avea următorul cuprins:
„Art. 265. – (1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (4) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.
(3) Dacă munca prestată de persoanele prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin. (4) este de natură să le pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse complementare:
a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.
(5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:
a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;
c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.
(6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (4) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c).”

B.Dialogul social-Legea nr. 62/2011:
-art. 218-modificat de art. 229 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014 va avea următorul cuprins:
„Art. 218. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică ori obligă un angajat sau un grup de angajaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei.
(2) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”
Domeniul SSM:
A.Legea nr. 319/2006, respectiv cap. VIII-Infracţiuni
-art. 37-abrogat de art. 183 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 349 din Codul Penal: “Art. 349-Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”
-art. 38- abrogat de art. 183 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 350 din Codul Penal: “Art. 350- Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”
-art. 42 alin. (3) –abrogat de art. 183 din Legea nr. 187/2012. Începând cu data de 01.02.2014, se vor avea în vedere dispoziţiile art.61 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală;

B.Legea nr. 126/1995, respectiv art. 37-Infracţiuni
-art. 37- modificat de art. 52 din Legea nr. 187/2012.
Începând cu data de 01.02.2014 va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.” ne-a transmis inspectorul Mihai Oprescu, ITM Argeş.
L.C

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora dispărută de la domiciliu a fost găsită

Minora din Mioveni, a cărei plecare voluntară a fost sesizată în această seară, 16 aprilie ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar